Ogólna liczba drobnoustrojów

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 4833-1:2013-12 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów — Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C.

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Opis metody

Posiew metodą zalewową z użyciem określonej pożywki i określonej ilości próbki do badań lub określonej ilości zawiesiny wyjściowej w przypadku innych produktów. Płytki inkubuje się w temperaturze 30oC przez 72h. Liczbę drobnoustrojów (jtk) w gramie lub mililitrze produktu oblicza się na podstawie liczby kolonii uzyskanych  na płytkach z wybranych rozcieńczeń.

Jednostka /jednostki :

jtk/ml lub jtk/g

Analizowane matryce:

– produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi i pasz dla zwierząt

– próbek środowiskowych pobranych z obszaru produkcji żywności i pasz oraz z obrotu

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20 ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich:

– od 1 jtk/ml

– od 10 jtk/g