Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi m.in.:

  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
  • Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
  • Politechniką Łódzką,
  • Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach,
  • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,
  • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie,
  • Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
  • Politechniką Gdańską.

Współpraca z każdym z wymienionych podmiotów została sformalizowana w postaci umów o współpracy naukowo-badawczej lub umów konsorcjum.

Instytut rozwija również współpracę z przedsiębiorcami branży mleczarskiej oraz jej otoczenia m.in.: producentami dodatków funkcjonalnych i stabilizatorów spożywczych, producentami urządzeń do przemysłu mleczarskiego, producentami i dystrybutorami aparatury analitycznej do badania mleka i pasz, producentami opakowań dla przemysłu spożywczego.

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Żywności (w siedzibie Instytutu mieści się sekretariat Platformy) oraz członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki.

Pracownicy Instytutu współpracują z wieloma renomowanymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi m.in. Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy, Polską Izbą Mleka, Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Europejską Platformą Żywności, Międzynarodową Federacją Mleczarską (IDF).

Nasi pracownicy uczestniczą również w zespołach opracowujących normy z zakresu analiz mleka i produktów mleczarskich zarówno na szczeblu międzynarodowym w komitetach stałych Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, a także krajowym w komitetach technicznych nr 3 i 35 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.