Laboratorium Badań Mikrobiologicznych – wykaz analiz

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella spp.

PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11

A

2

Obecność Listeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005

A

Liczba bakterii Listeria monocytogenes

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007

A

3

Liczba Enterobacteriaceae

PN-ISO 21528-2:2005

A

NPL Enterobacteriaceae

PN-ISO 21528-1:2005

4

Obecność Enterobacteriaceae

PN-ISO 21528-1:2005

5

Liczba β-glukoronidazo dodatnich Escherichia coli

PN-ISO 16649-2:2004

A

6

NPL Escherichia coli

PN-ISO 7251:2006

7

Obecność bakterii Escherichia coli

PN-ISO 7251:2006

8

Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich  (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004

A

9

NPL gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

10

Obecność gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

11

Liczba bakterii z grupy coli

PN-ISO 4832:2007

A

12

NPL bakterii z grupy coli

PN-ISO 4831:2007

13

Obecność bakterii z grupy coli

PN-ISO 4831:2007

14

Ogólna liczba drobnoustrojów

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

A

15

Ogólna liczba drobnoustrojów

PN-EN ISO 4833-2:2013-12

16

Liczba drożdży i/lub pleśni

PB-LBM-18.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

17

Liczba drożdży i/lub pleśni

PN-ISO 6611:2007

IDF 94:2004

A

18

Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody <=0,95

PN-ISO 21527-2:2009

19

Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody >0,95

PN-ISO 21527-1:2009

20

Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

PN-ISO 17410:2004

21

Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

ISO 6730:2005

IDF 101:2005

22

Przybliżona liczba drobnoustrojów psychrotrofowych

PN-ISO 8552:2008

ISO 8552:2004

IDF 132:2004

23

Liczba drobnoustrojów tlenowych termofilnych

PN-A-86034-05:1993

24

Liczba przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych i termofilnych

PB-LBM-06.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

25

Liczba bakterii ciepłoopornych

PB-LBM-19.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

26

Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu

PB-LBM-23.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

27

Liczba bakterii niepochodzących z zakwasu

ISO 13559:2002

IDF 153:2002

28

NPL beztlenowych przetrwalnikujących form bakterii fermentacji masłowej

PB-LBM-25.00

wyd. nr 01, z dn. 10.06.2014

29

Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej

PN-ISO 15214:2002

30

Liczba bakterii z rodzaju Bifidobacterium

PN-ISO 29981:2012

ISO 29981:2010

IDF 220:2010

31

Liczba bakterii Lactobacillus casei

PB-LBM-03.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

32

Liczba bakterii z rodzaju Lactobacillus

PB-LBM-02.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

33

Liczba bakterii Lactobacillus acidophilus

PN-ISO 20128:2012

ISO 20128:2006

IDF 192:2006

34

Liczba charakterystycznych drobnoustrojów

PN-ISO 7889:2007/Ap1:2007

IDF 117:2003

35

Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów

ISO 9232:2003

IDF 146:2003

36

Liczba bakterii z rodzaju Propionibacterium

PB-LBM-26.00 wyd.01, z dn. 16.02.2015

37

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

PN-EN ISO 7932:2005

38

Liczba Clostridium perfingens

PN-EN ISO 7937:2005

39

Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczyny

PN-ISO 15213:2005

40

Liczba enterokoków

PN-A-86034-10-1993

41

Obecność bakterii proteolitycznych

PB-LBM-17.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

42

Liczba bakterii lipolitycznych

PB-LBM-28.00

wyd. nr 01, z dn. 06.09.2016

43

Liczba bakterii fermentujących i niefermentujących laktozę

PB-LBM-27.00 wyd. nr 01,
z dnia 30.04.2015

44

Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym

PN-EN ISO 6222:2004

45

Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas

ISO/TS 11059:2009

IDF/RM 225:2009

46

Obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

47

Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

48

Liczba przypuszczalnych bakterii Pseudomonas sp.

PB-LBM-07.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

49

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella

PN-ISO 11731-2:2006

50

Liczba bakterii Escherichia coli i bakterii grup coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

51

Obecność przypuszczalnych Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii)

PKN-ISO/TS 22964:2008

52

Identyfikacja mikroorganizmów

PB-LBM-22.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

53

Obecność bakteriofagów

PB-LBM-08.00

wyd. nr 01, z dn. 01.03.2012

54

Liczba komórek somatycznych

ISO 13366-1:2008

IDF 148-1:2008

55

Aktywność podpuszczki cielęcej/wołowej

ISO 11815:2007

IDF 157:2007

56

Aktywność koagulantów pochodzenia mikrobiologicznego

ISO 15174:2002

IDF 176:2002