Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich  (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem.

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Opis metody

Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich polega na liczeniu kolonii uzyskanych na pożywce stałej (pożywka z plazmą króliczą i fibrynogenem) po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 37 °C.

Jednostka /jednostki :

jtk/g lub jtk/ml

jtk/badana powierzchnię lub jtk/cm²

Analizowane matryce:

– żywność i pasze dla zwierząt

– środowiskowe próbki z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych (wymazów):

– od 1 jtk/ml

– od 10 jtk/g

– od 10 jtk/badaną powierzchnię (dla wymazów z powierzchni nieograniczonej szablonem)

– od 1 jtk/cm2 (dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem)