Liczba Enterobacteriaceae

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 21528-2:2005  Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania liczby Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda płytkowa

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew wgłębny.

Opis metody

Oznaczanie liczby wykonywane jest przez liczenie kolonii, które wyrosły na selektywnej pożywce agarowej po inkubacji w temperaturze 37°C.

Jednostka /jednostki :

jtk/ml lub jtk/g

jtk/badaną powierzchnię lub jtk/cm²

Analizowane matryce:

– produkty spożywcze i pasze

– próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20 ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych (wymazów):

– od 1 jtk/ml

– od 10 jtk/g

– od 10 jtk/badaną powierzchnię (dla wymazów z powierzchni nieograniczonej szablonem)

– od 1 jtk/cm2 (dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem)