Liczba drożdży i/lub pleśni

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-EN ISO 6611:2007  Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie liczby jednostek tworzących kolonie drożdży i/lub pleśni. Metoda płytkowa w temperaturze 25oC.

IDF 94:2004 Milk and milk products — Enumeration of colony-forming units of yeasts and/or moulds — Colony-count technique at 25 degrees C

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Opis metody

Posiew metodą zalewową z użyciem określonej, selektywnej pożywki i określonej ilości próbki do badań lub określonej ilości zawiesiny wyjściowej w przypadku innych produktów. Płytki inkubuje się w temperaturze 25oC przez 5 dni. Liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk) drożdży i/lub pleśni w gramie lub mililitrze produktu oblicza się na podstawie liczby kolonii otrzymanych na płytkach z wybranych rozcieńczeń.

Jednostka /jednostki :

jtk/ml lub jtk/g

Analizowane matryce:

– mleko i produkty mleczarskie

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20 ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich:

– od 1 jtk/ml

– od 10 jtk/g