Liczba bakterii z grupy coli

Analiza wykonywana zgodnie z normą: 

PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa.

Zasada metody

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Opis metody

Oznaczanie liczby wykonywane jest przez liczenie kolonii, które wyrosły na selektywnej pożywce agarowej po inkubacji w temperaturze 30°C.

Jednostka /jednostki :

jtk/g lub jtk/ml

Analizowane matryce:

– żywność i pasze dla zwierząt

– środowiskowe próbki z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

Ilość próbki potrzebna do badań:

Optymalna 100 ml  lub 100 g, minimalna 20 ml lub 20 g.

Akredytacja metody

Metoda akredytowana w zakresie mleka i produktów mleczarskich:

– od 1 jtk/ml

– od 10 jtk/g