Oznaczenie jakościowe GMO

Analiza wykonywana zgodnie z procedurą badawczą: 

PB-LBM-29.00 Oznaczanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Metoda jakościowa RT-PCR. 

Zasada metody

Oznaczenie jakościowe GMO metodą Real Time PCR pozwala na szybkie stwierdzenie obecności lub braku obecności sekwencji DNA genetycznie modyfikowanych organizmów w badanej próbie paszy. Analiza dotyczy wykrywania najpowszechniej występujących sekwencji DNA wśród organizmów genetycznie modyfikowanych obejmujących: promotor 35S, terminator NOS oraz promotor FMV.

Opis metody

Po homogenizacji próbki i ekstrakcji DNA powinna zostać określona docelowa sekwencja DNA, która ma być wykrywana. Powielanie sekwencji docelowej metodą RT-PCR zachodzi w wyniku reakcji katalizowanej przez polimerazę DNA w odpowiednim buforze reakcyjnym. Reakcja ta jest procesem cyklicznym, składającym się z trzech etapów:

– denaturacji dwuniciowego DNA do pojedynczych nici w skutek podwyższenia temperatury do 950C,

– przyłączenia starterów do sekwencji docelowej w temperaturze 600C,

– wydłużania starterów przyłączonych do obydwu pojedynczych nici przez polimerazę DNA w temperaturze 720C.

W przypadku analizy metodą PCR w czasie rzeczywistym, dzięki zjawisku fluorescencji, powielanie i wykrywanie produktów PCR zachodzi jednocześnie. Wynik badania jakościowego powinien jasno wykazać obecność lub nieobecność wykrywanego elementu genetycznego.

Jednostka /jednostki :

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się obecność lub nieobecność

Analizowane matryce:

– materiały paszowe używane do skarmiania bydła mlecznego zawierające soję i/lub kukurydzę

Ilość próbki potrzebna do badań:

Minimalna ilość pasz lub mieszanek paszowych – 1 kg

Akredytacja metody

– metoda nieakredytowana