Laboratorium Badań Środowiskowych – wykaz analiz

Lp.

Badana cecha właściwość

Metoda badania

Akredytacja

1

pH

metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Metoda spektrofotometryczna

wg PN-ISO 15705:2005

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-1:2002

3

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002

Zawiesiny ogólne

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

4

Stężenie fosforu ogólnego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-01.00

5

Stężenie fosforanów

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-02.00

6

Stężenie azoty ogólnego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-03.00

7

Stężenie azotu amonowego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-04.00

8

Stężenie azoty azotanowego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-05.00

9

Stężenie azoty azotynowego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-06.00

10

Stężenie chlorków

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

11

Stężenie siarczanów

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-07.00

12

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-08.00

13

Stężenie chloru wolnego

Metoda fotometryczna

PB-LBS-09.00

14

Stężenie chloru całkowitego

Metoda fotometryczna

PB-LBS-09.00

15

Stężenie chloru związanego

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-09.00

16

Stężenie żelaza

Metoda spektrofotometryczna

PB-LBS-10.00

17

Pomiar temperatury

Metoda bezpośredniego pomiaru

PB-LBS-11.00

18

Sucha masa osadu

Metoda wagowa

PB-LBS-12.00

19

Zawiesiny łatwoopadające

Metoda objętościowa

PB-LBS-13.00

20

Indeks objętościowy osadu

Metoda obliczeniowa

PB-LBS-14.00

21

pH w osadach ściekowych

Metoda potencjometryczna

PN-EN 12176:2004